FD20-0181
威威錫錫豆豉灰灰
VIVIEN chan
豆豉, 灰灰

總籌集旗紙數目

390

成功登記

開始賣旗

銅級

完成3張全版旗紙

可獲贈全版金旗3

銀級

完成5張全版旗紙

可獲贈全版金旗5

金級

完成10張全版旗紙

可獲贈全版金旗10

*捐款$10可獲取1格旗紙,捐款$20可獲取2格旗紙,如此類推。完成全版旗紙(即26格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,但每完成1張全版旗紙(即26格),將可獲贈全版金旗1張,並以平郵方式郵寄至 閣下。

16張旗紙

已完成15張旗紙
級別:

*圖片只供參考

賣旗紀錄

捐款人
捐款日期
賣旗數目
義工隊員
27/06/2020
30
Chow Yuk Yee
28/06/2020
2
Lillian Cheung
28/06/2020
30
Chan Chiu
28/06/2020
2
Wong Yee Ming
28/06/2020
10
Polly tong
28/06/2020
10
Lam Wing Man
28/06/2020
10
Jim Chan
28/06/2020
30
Osanda Lau
28/06/2020
10
Candy Tang
28/06/2020
10
Eve Wong
28/06/2020
2
Sally Mo
28/06/2020
2
wing
28/06/2020
2
Karen Chan
28/06/2020
10
Marco Yu
28/06/2020
30
Ivan Kau
28/06/2020
10
Samson Lo
28/06/2020
10
Maxwell Tsui
28/06/2020
10
Ho
28/06/2020
2
Helen Lai
28/06/2020
2
Katerina
28/06/2020
2
Mon Lee
28/06/2020
2
Wendy Hao
28/06/2020
20
Justin Cheung
28/06/2020
6
HY Cheng
28/06/2020
10
Chow Pui Yi Dolly
28/06/2020
20
Harry Poon
28/06/2020
1
Karen siu
29/06/2020
2
Mrs. A
29/06/2020
2
Lam Lam
29/06/2020
2
Victor Wong
29/06/2020
10
Irene Siu
29/06/2020
2
Gary Lee
29/06/2020
2
李香玲
30/06/2020
5
Pinky Yeung
01/07/2020
2
SC
02/07/2020
10
Sue Tse
03/07/2020
10
Mabel
03/07/2020
10
Mandi Wong
07/07/2020
2
Kary Cheng
14/07/2020
2
Chole
18/07/2020
10
6775
19/07/2020
10
Ricky Lam
19/07/2020
4
Eva C
20/07/2020
10
為食肥豬皮台灣水果直送
20/07/2020
10

如有任何查詢,敬請致電或電郵

電話

(852) 2232 5579
(852) 2593 5442


傳真

(852) 3019 7445