FD20-0267
救救貓貓狗狗
袁芊怡

總籌集旗紙數目

355

成功登記

開始賣旗

銅級

完成3張全版旗紙

可獲贈全版金旗3

銀級

完成5張全版旗紙

可獲贈全版金旗5

金級

完成10張全版旗紙

可獲贈全版金旗10

*捐款$10可獲取1格旗紙,捐款$20可獲取2格旗紙,如此類推。完成全版旗紙(即26格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,但每完成1張全版旗紙(即26格),將可獲贈全版金旗1張,並以平郵方式郵寄至 閣下。

14張旗紙

已完成13張旗紙
級別:

*圖片只供參考

賣旗紀錄

捐款人
捐款日期
賣旗數目
義工隊員
06/07/2020
10
Anthony Lam
06/07/2020
100
Claudia Chu
06/07/2020
10
K F Siu
06/07/2020
10
Sally Siu
06/07/2020
10
Chu Mei Kuen
06/07/2020
50
Chan Miu Yee
06/07/2020
10
CHU PING
06/07/2020
2
Phoebe Leung
06/07/2020
5
鍾卓文
06/07/2020
10
徐姨姨
06/07/2020
2
Kristia Leung
06/07/2020
2
Pui Shan Shirley Au
07/07/2020
10
Eva LEUNG
07/07/2020
2
gary siu
07/07/2020
10
Faye Ho
07/07/2020
2
Claudia Chu
07/07/2020
10
Andrea Chung
08/07/2020
50
Chan Nim chee
09/07/2020
50

如有任何查詢,敬請致電或電郵

電話

(852) 2232 5579
(852) 2593 5442


傳真

(852) 3019 7445