FD20-0686
Hapchu
Ella Shiu
Happy, Chuchu

總籌集旗紙數目

585

成功登記

開始賣旗

銅級

完成3張全版旗紙

可獲贈全版金旗3

銀級

完成5張全版旗紙

可獲贈全版金旗5

金級

完成10張全版旗紙

可獲贈全版金旗10

*捐款$10可獲取1格旗紙,捐款$20可獲取2格旗紙,如此類推。完成全版旗紙(即26格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,但每完成1張全版旗紙(即26格),將可獲贈全版金旗1張,並以平郵方式郵寄至 閣下。

23張旗紙

已完成22張旗紙
級別:

*圖片只供參考

賣旗紀錄

捐款人
捐款日期
賣旗數目
義工隊員
07/08/2020
50
miko wong
07/08/2020
50
Karen ng
07/08/2020
5
Chloe chow
07/08/2020
10
Janet Ng
07/08/2020
10
Sharon Chan
07/08/2020
10
Iris Ip
07/08/2020
10
Bella chung
07/08/2020
10
Jullie Lam
07/08/2020
30
Rita Wong
07/08/2020
50
Chris Yeung
07/08/2020
50
三月
07/08/2020
10
Mia Cheung
07/08/2020
10
Luk Pui Ying
07/08/2020
10
Joan Chan
07/08/2020
10
Money Chin
07/08/2020
10
Joey Chan
07/08/2020
10
Trista Pun
07/08/2020
10
Jay Lo
07/08/2020
10
miu wong
07/08/2020
10
Layla
07/08/2020
10
Alice
07/08/2020
50
TG
07/08/2020
50
Alice Shiu
09/08/2020
100

如有任何查詢,敬請致電或電郵

電話

(852) 2232 5579
(852) 2593 5442


傳真

(852) 3019 7445